BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TİCARİ TAKSİ (T) PLAKASI SATIŞ İŞİNE AİT

İHALE İLANI

1. 10/06/2024 Tarih ve 2024/218 sayılı Bolu Belediye Meclis Kararı doğrultusunda Aşağıdaki tabloda belirtilen 5(Beş) adet Ticari Taksi (T) Plakası; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/c maddesi Açık Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

Araç Sıra No

 

 

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

(+KDV%20)

 

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN

VE SAATİ

1

Kılıçarslan Mahallesi Otogar Taksi 1(bir) nolu Ticari Taksi (T) Plakası 

 

 

 

2

Kılıçarslan Mahallesi Otogar Taksi 2(iki) nolu Ticari Taksi (T) Plakası 

 

 

 

3

Karaköy Mah. Tıp Fak. Taksi 1(bir) nolu Ticari Taksi (T) Plakası 

 

 

 

4

Karaköy Mah. Tıp Fak. Taksi 2(iki) nolu Ticari Taksi (T) Plakası 

 

 

 

5

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Üzerinde açılacak Yeni Taksi Durağı 1(bir) nolu Ticari Taksi (T) Plakası 

 

 

 

 

(5 ADET T PLAKA) TOPLAM

4.250.000,00 TL

1.000.000,00 TL

16.07.2024

Saat:14:00

     

  1. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait 5(Beş) adet Ticari Taksi (T) Plakası Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.
  1. İhale 16.07.2024 Salı günü saat 14:00’de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.       İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, 5.000,00(beşbin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5.       İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü, ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

  1. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a.       Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi,

b.       İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

c.        Adres bilgileri formu (en az 3 yıldır Bolu’ da ikamet ettiğine dair)

d.       “Taksi Durakları ve Taksi Taşımacılığı Yönetmeliği” kapsamında İstekli en az 3(üç) yıl Bolu ilinde ticari faaliyet yaptığına dair belge vermek zorundadır.

e.        Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu (en az 60(atmış) gün süreli),

f.        5.000,00(beşbin) TL Şartname alındı makbuzu,

g.       İsteklinin Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair Bolu Belediyesinden ihalenin yapılacağı ayda alınmış belge,

h.       Ticari Taksi (T) Plaka Satış Şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i.         2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.

j.        İmza Sirküleri verilmesi;

-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile noter tasdikli imza sirküleri,

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (j) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

k. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim
Sözleşmesini vermesi,

l.         Tebligat için adres beyan belgesi,

7.       İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

8.       İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN0205390