TIBBİ SARF MALZEME KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

2 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Karşılığı Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/435436

1-İdarenin

a) Adı

:

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742704575 - 3742704583

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Karşılığı Cihaz Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Karşılığı Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Sözleşme konusu kalemler, idaremiz ilgili depo birimi tarafından verilen siparişlerde belirtilen miktarda ve sürede ( en fazla 15 gün içinde) teslim edilecek olup sözleşme konusu mallar, sözleşme bitiş tarihine kadar peyder pey alınacaktır. 1. kısımda verilecek olan Fako Cihazı, sözleşme imzalanmasına müteakip 20 gün içinde hastane idaresinin belirttiği yere kurulacaktır. 2. Kısım için teknik şartnamede sayısı belirtilen cihazlar ise ilgili sağlık tesisine ilk siparişlerle birlikte veya öncesinde teslim edilecektir. Söz konusu cihazlar, teslim edilen setler tükenene kadar sözleşme süresi sona ermiş olsa dahi idaremizde kalacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teklif edilen ürünler, T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasından (UBB) onaylanmış ürün olarak yer almalıdır. UBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. İstekliler teklif ettiği ürünlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün barkod numarasını, ihale sıra numarasına göre yazılı olarak ihale dosyasında sunmalıdır. Onaylanmış ürün numarası bulunmayan veya yanlış onaylanmış ürün numarası beyanı veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teklif verilen kısım içinde yer alan cihaz, sarf malzeme, yedek parça vb. tüm ürünler için ubb belgesi ayrı ayrı sunulacaktır.

Set içinde ubb kapsam dışı ürün olması durumunda kapsam dışı beyanı verilecektir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi sunulmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif verilen kısım içindeki her bir kalem için en az bir adet numune ihale sonrasında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci firmalardan istenecektir. Ayrıca setler ile birlikte verilecek olan Cihazların teknik özelliklerinin belirtildiği orijinal katolog vb. belge sunulması zorunludur. İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde satın alınacak ürünler ile ilgili ihale sonrasında DEMO talebinde bulunabilir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İNFÜZYON POMPA SETİ

Belge Adı

Açıklama

ISO ve CE Belgesi

Üretici firmaya ait ISO ve CE Belgeleri sunulmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01823640