BOLU İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

( İhale İlanı )

 

 

1- İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı olup, Valilik makam hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle ihtiyaç fazlası olan AUDİ Q7 3.0 TDI - (2009 Model) 14 AG 737 Plakalı aracın (%1) KDV hariç 930.000,00 TL. muhammen satış bedeli üzerinden satışı yapılacak olup geçici teminatı 27.900,00TL.’dir,

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle 15.08.2023 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

2-İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatler içerisinde görülebilir.

3-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

                a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka mektubu,

                 b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,

                  c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2023 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,

    d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,

    e) Tebligat için adres beyan belgesini,

    f) Araç satışı ihalesine girecekler aracı hali hazır durumu ile gördüklerine dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları belgeyi vereceklerdir,

4-İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            5-Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

              İlan Olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN01863305