SARF MALZEME KARŞILIĞI ENTERAL BESLENME VE İNFÜZYON POMPA SETİ ALIMI

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

SARF MALZEME KARŞILIĞI ENTERAL BESLENME ve İNFÜZYON POMPA SETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/565130

1-İdarenin

a) Adı

:

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742704575 - 3742704583

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SARF MALZEME KARŞILIĞI ENTERAL BESLENME ve İNFÜZYON POMPA SETİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM SARF MALZEME KARŞILIĞI ENTERAL BESLENME VE İNFÜZYON POMPA SETİ ALIMI-MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ -Tıbbi Sarf Depo Birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

. Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Sözleşme konusu kalemler, idaremiz ilgili depo birimi tarafından verilen siparişlerde belirtilen miktarda ve sürede ( en fazla 15 gün içinde) teslim edilecek olup sözleşme konusu mallar, sözleşme bitiş tarihine kadar peyder pey alınacaktır. Teknik şartnamede sayısı belirtilen cihazlar ile ilgili sağlık tesisine ilk siparişlerle birlikte veya öncesinde teslim edilecektir. Söz konusu cihazlar, teslim edilen setler tükenene kadar sözleşme süresi sona ermiş olsa dahi idaremizde kalacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

TİTUB -UBB

İhale Bazında

Teklif edilen ürünler, T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasından (UBB) onaylanmış ürün olarak yer almalıdır. UBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. İstekliler teklif ettiği ürünlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün barkod numarasını, yazılı olarak ihale dosyasında sunmalıdır. Onaylanmış ürün numarası bulunmayan veya yanlış onaylanmış ürün numarası beyanı veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

İhale Bazında

İstekli Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi sunmalıdır

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Katalog

İhale Bazında

Cihazların teknik özelliklerinin belirtildiği orijinal katolog vb. belge sunulması zorunludur. İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde satın alınacak ürünler ile ilgili ihale sonrasında DEMO talebinde bulunabilir.Teklif verilen her bir kalem için en az bir adet numune ihale sonrasında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci firmalardan istenecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

ISO ve CE Belgeleri

VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPA STANDART SET VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPA STANDART SET

Üretici firmaya ait ISO ve CE Belgeleri sunulmalıdır.CE belgesi ambalaj üzerinde belirtilmedir

Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02027380