PARÇA LİNYİT KÖMÜRÜ (100/150 MM VE ÜZERİ BOYUTLARDA , ALT ISI 7000 KCAL/KG , TORBALANMIŞ HALDE, MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARINA UYGUN)

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SEBEN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Parça Linyit Kömürü (100/150 mm ve üzeri boyutlarda , Alt ısı 7000 kcal/kg , torbalanmış halde, Mahalli Çevre Kurulu kararına uygun) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2023/851443

1- İdarenin

a) Adı                                                                 : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SEBEN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                            : ÇARŞI MAHALLESİ İZZET BAYSAL CADDESİ NO:55 14750 SEBEN/BOLU

c) Telefon ve faks numarası                                : 3744113058 - 3744113057

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                 : Parça Linyit Kömürü (100/150 mm ve üzeri boyutlarda , Alt ısı 7000 kcal/kg , torbalanmış halde, Mahalli Çevre Kurulu kararına uygun)

b)  Niteliği, türü ve miktarı                                   : 120 Ton

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                         : Seben Orman İşletme Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                                          : İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü

d)  İşe başlama tarihi                                           : Sözleşme imzalanmasını takiben 5 takvim günü

 

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati             : 28.08.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odası

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 28 Eylül 2010 Tarih ve 2010/14 Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi gereği; Katı yakıt ihalesine; - ithalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), - üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) , - dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve - satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.

 

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.  Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

- İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),

- Dağıtıcılar; herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve

- Satıcılar; herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı)

- Üreticiler(İmalatçılar);

Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) , İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler ile katılabilirler.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01878454