KIBRISCIK KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köyü Ada No Parsel No Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli
(TL)
Geçici Teminatı
(TL)
İhale Tarihi  İhale Saati
1 14050101196 Bolu Kıbrıscık Nadas Köyü 101 48 886,52 Tam Ham Toprak İmarsız 196.000,00 39.200,00 25.07.2024 11:00
2 14050100792 Bolu Kıbrıscık Alemdar Köyü 117 7 444,47 Tam Tarla İmarsız 81.000,00 16.200,00 25.07.2024 11:20
3 14050100814 Bolu Kıbrıscık Alemdar Köyü 150 3 244,85 Tam Ham Toprak İmarsız 37.000,00 7.400,00 25.07.2024 11:40
4 14050100753 Bolu Kıbrıscık     Alemdar Köyü 101 577 1.091,04 Tam Ham Toprak İmarsız 142.000,00 28.400,00 25.07.2024 12:00
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 4 (dört) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Karadoğan Mahallesi Bolu Cad no:1 Kıbrıscık/BOLU adresinde bulunan Kıbrıscık Kaymakamlığı Köroğlu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Kıbrıscık Milli Emlak Şefliği hizmet binasında görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı),  teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Kıbrıscık Malmüdürlüğü veznesine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz veya kamu konutu ve bağımsız bölüm için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve  ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname aslını veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğini, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri aslını ve vekaletname aslını veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğini vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecek, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.
6- İstekliler taşınmazın fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve   ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşınmazı mevcut haliyle kabul etmiş olarak  ihaleye katılmış sayılacak olup,  sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden Muaftır. 
8- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 
9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bolu.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02057856