MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 16 ADET HİZMET BİNALARININ DEPREM GÜÇLENDİRME UYGULAMA PROJELERİ, İHALE DOKÜMANI HAZIRLANMASI İŞİNE BAĞLI YAPILARIN DEPREM TEHLİKESİ DİKKATE ALINARAK İNCELENMESİ GEREKMESİ HALİNDE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze Bağlı 16 Adet Hizmet Binalarının Deprem Güçlendirme Uygulama Projeleri, İhale Dokümanı Hazırlanması İşine Bağlı Yapıların Deprem Tehlikesi Dikkate Alınarak İncelenmesi Gerekmesi Halinde Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/214560

1-İdarenin

a) Adı

:

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 108 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742150340 - 3742180512

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Müdürlüğümüze Bağlı 16 Adet Hizmet Binalarının Deprem Güçlendirme Uygulama Projeleri, İhale Dokümanı Hazırlanması İşine Bağlı Yapıların Deprem Tehlikesi Dikkate Alınarak İncelenmesi Gerekmesi Halinde Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

16 (Onaltı) Adet Müdürlüğümüz Hizmet Binalarının Deprem Tahkik ve Güçlendirme Uygulama Projeleri, İhale Dokümanı Hazırlanması İşine Bağlı Yapıların Deprem Tehlikesi Dikkate Alınarak İncelenmesi Gerekmesi Halinde Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmeti Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik şartnamede adı geçen Hizmet Binaları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Okul, Hastane,Kamu İdari Binaları, Karakol vb. binaların Proje Çizim İşi veya Okul, Hastane,Kamu İdari Binaları, Karakol vb. binaların Güçlendirme Proje Çizim İşi kapsamındaki iş deneyim belgeleri


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01991124