MENGEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait Bolu İli Mengen İlçesi Türkbeyli Mahallesi 190 ada, 2 parsel no'lu 488,35 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesine göre Açık İhale Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

            Söz konusu taşınmazın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

ADRESİ

ADA/

PARSEL

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN                  BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

Türkbeyli Mahallesi 190 ada, 2 parsel  sayılı, 488,35 m2 yüzölçümlü

190/2

Arsa

Ticaret, Turizm, Konut, Ayrık Nizam 4 Kat TAKS : 0, 40 KAKS : 1,60

4.650.000,00TL

139.500,00 TL

1000,00 TL

            Bu işe ait ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi uyarınca 25/07/2024  tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00' te  Belediye encümeni odasında encümen huzurunda yapılacaktır.

            Taşınmazın satışına ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir ve 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

            İhaleye katılacakların ihale ile ilgili istenilen belgeleri 25/07/2024  tarihine rastlayan Perşembe günü 13.00'e kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

            İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edecekleri İhale Dosyasında aranacak belgeler:

            Sabıka Kaydı,

            Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

            Belediyeye borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

            Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden

tarafından imzalanmak zorundadır.)

            Şartname alındı makbuzu,

            Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,

            Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi,

            Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim (ikametgah) Belgesi,

            İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

             Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış

olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

            İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            Keyfiyet ilan olunur. 04/07/2024

                                                                                   MENGEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN02057348