MEFRUŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

16 Kalem Mefruşat Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/730357

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 108 14100 MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742150340 - 3742180512

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

16 Kalem Mefruşat Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

16 kalem Mefruşat Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, , Mudurnu Devlet Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, sözleşme süresi içerisinde ihale dokümanlarında adı geçen sağlık tesisleri tarafından verilecek yazılı siparişlere göre peyder pey malzeme teslimatı yapılacaktır. İdare isterse malzemelerin tamamının tek seferde teslim edilmesini talep edebilir. Siparişler Yüklenici firmanın tebligata esas (teklif mektubunda belirtilmiş olan) adresine, faks numarasına veya e-posta adresine yapılacaktır. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00-17:00) içerisinde gerçekleştirilecek olup, sipariş yazısında belirtilen malzemelerin tamamının sipariş süresi içerisinde İdareye teslim edilmesi zorunludur. Aksi durumlarda gerekli cezai işlemler tesis edilecektir. Sipariş teslim süresi tebliğ alındığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gündür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün içinde işe başlanacak.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.08.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4. KAT TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen her bir iş kalemi için en az bir adet numune sunulması zorunludur.  Numuneler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında öncelikle birinci ve ikinci sıradaki teklif sahiplerinden talep edilecek, sunulan numunelerin uygun bulunmaması durumuna göre sıradaki teklif sahiplerinden numune sunulması talep edilecektir.  Numune sunulmayan iş kalemlerine ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler teknik şartnamelerde belirtilen kiriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen malzemelere ait numunelerin adını, ihale sıra numarasını, adetini ve firma adını gösteren bir liste hazırlanmalı, ayrıca her numunenin üzerine yine ihale sıra numarasını ve istekli adını gösteren etiket yapıştırılarak tek bir ambalaj içinde sunulmalıdır. Uhdesinde malzeme kalmayan firmalara ait numuneler ve kullanılmayan numuneler geri iade edilecek olup, sözleşmelerin imzalanmasına müteakip en geç 1 ay içerisinde ihale biriminden teslim alınmalıdır. 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler geri iade edilmeyecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01865880