GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

BOL TUR TURİZM ORGANİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

6 KISIMDAN OLUŞAN UNLU MAMÜLLER, MANAV, KIRMIZI ET, BEYAZ ET, KURU GIDA VE İÇEÇEK mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/453103

1-İdarenin

a) Adı

:

BOL TUR TURİZM ORGANİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

b) Adresi

:

BÜYÜKCAMİ PARTİ 6/9 MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

5393767705 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

6 KISIMDAN OLUŞAN UNLU MAMÜLLER, MANAV, KIRMIZI ET, BEYAZ ET, KURU GIDA VE İÇEÇEK

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 Kalemden Oluşan Unlu mamüller, 46 Kalemden Oluşan Manav, 2 Kalemden Oluşan Kırmızı Et, 15 Kalemden Oluşan Beyaz Et, 127 Kalemden Oluşan Kuru Gıda ve 24 Kalemden Oluşan İçecek Alım İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bol Tur Turz.Org. San.Tic. A.Ş.Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1. Kısım Unlu Mamüller İçin Malzemeler idarenin talebi doğrultusunda peyder pey günlük, haftalık, aylık olarak 30.12.2023 tarihine kadar teslim edilecektir. 2. Kısım Manav İçin Malzemeler idarenin talebi doğrultusunda peyder pey günlük, haftalık, aylık olarak 30.12.2023 tarihine kadar teslim edilecektir. 3. Kısım Kırmızı Et İçin Malzemeler idarenin talebi doğrultusunda peyder pey günlük, haftalık, aylık olarak 31.12.2023 tarihine kadar teslim edilecektir. 4. Kısım Beyaz Et İçin Malzemeler idarenin talebi doğrultusunda peyder pey günlük, haftalık, aylık olarak 31.12.2023 tarihine kadar teslim edilecektir. 5. Kısım Kuru Gıda İçin Malzemeler idarenin talebi doğrultusunda peyder pey günlük, haftalık, aylık olarak 30.12.2023 tarihine kadar teslim edilecektir. 6. Kısım İçecek İçin Malzemeler idarenin talebi doğrultusunda peyder pey günlük, haftalık, aylık olarak 31.12.2023 tarihine kadar teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzaladıktan sonra 1(bir) gün içerisinde işe başlar.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bol Tur Turz.Org.San.Tic.Ltd.Şti.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01825597