DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞINDAN  (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra
No
İli İlçesi Mah./Köy Ada No  Parsel No Yüzölçümü
(m2)
Hazine Payı Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli  (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Bolu Dörtdivan Kargıbayramlar Mahallesi --- 690 1.000,00 Tam Ham Toprak Konut Alanı 695.000,00 208.500,00 08.07.2024 10:30
2 Bolu Dörtdivan Kargıbayramlar Mahallesi --- 691 1.000,00 Tam Ham Toprak Konut Alanı 695.000,00 208.500,00 08.07.2024 11:00
3 Bolu Dörtdivan Kargıbayramlar Mahallesi --- 692 1.000,00 Tam Ham Toprak Konut Alanı 695.000,00 208.500,00 08.07.2024 11:30
4 Bolu Dörtdivan Kargıbayramlar Mahallesi --- 708 1.095,35 Tam Ham Toprak Konut Alanı 820.000,00 246.000,00 08.07.2024 12:00
5 Bolu Dörtdivan Kargıbayramlar Mahallesi --- 709 1.827,60 Tam Ham Toprak Konut Alanı 1.365.000,00 409.500,00 08.07.2024 13:30
6 Bolu Dörtdivan Doğancılar Köyü --- 2370 1.360,00 Tam Ham Toprak İmarsız 476.000,00 142.800,00 08.07.2024 14:00
1-  Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, Çavuşlar Mah Aladağ Sk. No:565 14910 Dörtdivan/BOLU, adresindeki Dörtdivan Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) yapılacaktır. 
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’ni –İkametgâh- vermeleri)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Aslı, Komisyona ibraz edilmek üzere Kimlik Fotokopisi, Tüzel Kişiler için vergi kimlik no gösterir evraklardan herhangi biri)
ç) Geçici Teminat Bedelinin Dörtdivan Müdürlüğü'ne yatırıldığına ilişkin Alındı Belgesini veya 2886 Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenen (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek ve Banka teyit yazısı ile birlikte ibraz edilecektir) mevduat veya katılım bankalarının verecekleri Geçici Teminat Mektubunu, (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler ile buna ilişkin belgelerin her taşınmaz için ayrı ayrı yatırılması ya da tanzimi gerekmektedir. Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler -Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır- 4- Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışından temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024 yılı içinde) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,  ŞARTTIR.
3-  Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.  
4- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr internet adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://bolu.csb.gov.tr internet adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.  
5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini, Dörtdivan Malmüdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir. Buna ilişkin makbuzun veya muhasebe işlem fişinin aslı yada onaylı örneğinin ihale evrakları ile birlikte ihale saatine kadar Komisyona teslimi zorunludur. Banka aracılığı ile (Havale/EFT v.b.) yapılan ödemelerde dekont/fiş ibrazı yeterli olmayıp geçici teminatın ilgili hesaplara alındığına dair Dörtdivan Malmüdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişinin aslı veya onaylı örneğinin ihale saatine kadar Komisyona teslimi gerekmektedir. Buna dair  yaşanacak gecikmelerden idare sorumlu olmayıp, bu durumdaki istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir.
6- Taşınmazların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup satışı yapılan taşınmaz 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- Satışı yapılacak taşınmazların, satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL) 10.000.000,00-TL'ye (OnmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnmilyonTL) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye bedeli tahsil edilir.
8- Ortak katılım halinde pilot ortak da belirtilmek suretiyle, noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.
9- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02050348