T.C.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DEMİRCİLER MAHALLESİ 741 ADA 20 NOLU PARSELDE BULUNAN 600 M2 ARSANIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ İLANI

 

Madde   1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

a)      Adı: Gerede Belediye Başkanlığı

b)      Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu

c)       Telefon Numarası: 0374 3116700

d)      Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde   2- İhale konusu işin niteliği yeri ve miktarı:

Mülkiyeti Gerede Belediyesine ait, Demirciler Mahallesi 741 ada 20 nolu parselde bulunan 600 m2 arsanın 3 yıl (36 ay) süre ile kiraya verilmesi.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Madde 4 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı

a)      Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

b)      İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

c)       İhale tarihi: 18/07/2024 Perşembe günü.

d)      İhale saati: 14:00

e)       Son başvuru tarih ve saati: 18/07/2024 Perşembe günü saat: 12:30

f)       İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

            İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

Madde 5 – Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları:          

Tahmin Edilen Bedel    : 2.750,00 TL/Ay

Geçici Teminat Miktarı : 2.970,00 TL

Madde 6 – İsteklilerde aranılan belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

a)      Başvuru dilekçesi.

b)     Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

c)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e)       Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

f)       Belediyemize Emlak V. Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini verebilirler. 

#ilangovtr Basın No ILN02057289