İLAN

BOLU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Gövem Köyü hudutları içerisinde ER:3378064 erişim numaralı 1282,78 hektarlık alanı kapsayan jeotermal kaynak arama ruhsatı, Bozarmut Köyü sınırları içerisinde ER:3378072 erişim numaralı 4.926,78 hektarlık alanı kapsayan jeotermal kaynak  arama ruhsatı, Mudurnu İlçesi, Yeniceşeyhler  Köyü hudutları içerisindeki ER:3446742 erişim numaralı 1.019,94 hektarlık alanı kapsayan jeotermal kaynak arama ruhsatı, Dörtdivan İlçesi, Yağbaşlar Köyü hudutları içerisinde ER:3400588 erişim numaralı 4.000 hektarlık alanı kapsayan jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatı ve Yeniçağa İlçesi, Yukarı Kuldan Köyü hudutları içerisindeki ER:3375868 erişim numaralı 1.800 hektarlık alanı kapsayan doğal mineralli su arama ruhsatı, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.    

    

        İhale Edilerek                                             Kaynağı                          Muhammen                          Geçici                                İhale Tarihi

Ruhsatlandırılacak Saha                         Cinsi                                 Bedeli                           Teminat                           ve Saati

 

Bolu İli,Merkez İlçesi                              Jeotermal Kaynak     300.000.00 TL                9.000,00 TL                  11/06/2024  Saat:14:00

Gövem Köyü                                                                                                                                                                                  ve müteakiben.                                  

(Temsili Koordinat  Y:370000    X:4502224)

Bolu İli,Merkez İlçesi                              Jeotermal Kaynak       950.000.00 TL         28.000, 00 TL                    11/06/2024  Saat:14:00

Bozarmut Köyü                                                                                                                                                                               ve müteakiben.

(Temsili Koordinat  Y:403190    X:4505550 )

Bolu İli,Mudurnu İlçesi                           Jeotermal Kaynak       300.000,00 TL            9.000,00 TL                     11/06/2024  Saat:14:00

Yeniceşeyhler Köyü                                                                                                                                                                        ve müteakiben.

(Temsili Koordinat  Y:340000    X:4484000 )

Bolu İli,Dörtdivan İlçesi                           Jeotermal Kaynak      800.000.00 TL              24.000,00 TL                   11/06/2024  Saat:14:00

Yağbaşlar Köyü                                         Doğal Mineralli Su                                                                                                           ve müteakiben.

(Temsili Koordinat  Y:412000    X:4507000 )

Bolu İli, Yeniçağa İlçesi                           Doğal Mineralli Su      300.000.00 TL                   9.000,00 TL                        11/06/2024  Saat:14:00

Yukarı Kuldan Köyü                                                                                                                                                                                   ve müteakiben.

(Temsili Koordinat  Y:414000    X:4511000 )

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a-      Gerçek Kişiler;

1-      Onaylı nüfus cüzdan sureti

2-      Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

3-      Noterden onaylı imza beyannamesi

4-      Vergi numarasını gösterir belge

5-      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

      6-  Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

      7-  İhale dokümanının alındığına dair 5.000,00 -TL’lik banka makbuzu

      8- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu         

      9-  1.065.700,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.( gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir mali yeterlilik belgesi)       

   

  b) Tüzel Kişiler;

      1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

      2- Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

      3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha   

      4- Şirket yönetimin Onaylı İmza Sirküleri Aslı

      5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

      6- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

      7- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

      8-  İhale dokümanının alındığına dair 5.000,00-TL’lik banka makbuzu

      9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu         

      10- Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

      11- 1.065.700,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi. .( gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir mali yeterlilik belgesi) 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02036380