T.C.

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT

İHALE İLANI

1.        Mülkiyeti Bolu İl Özel İdaresi’ne ait olup aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

SIRA NO

İL/İLÇE/MAH

ADA

PARSEL

ALAN

(m2)

HİSSE

CİNSİ

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE GÜN

VE SAATİ

1

BOLU MUDURNU SEYRANCIK

1

1

825,00

1/1

Bahçeli Kargir Tekel Binası ve Ahşap Depo

13.665.000,00

409.950,00

07/05/2024

14:00’ de  

2

BOLU YENİÇAĞA MERKEZ (ASİLBEY)

0

1445

716,64

1/1

Arsa

2.455.000,00

73.650,00

07/05/2024

14:00’ de  

2.        Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu İl Özel İdaresi ‘ne ait taşınmaz Bolu İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3.        İhale 07/05/2024 Salı günü saat 14:00’ de ve müteakip saatlerde Kültür Mah. Şehitler Caddesinde yer alan Bolu İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.        İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden görülebilir, 1.000,00 (Bin) TL şartname bedelinin T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi TR590001002564351584665189 iban nolu hesaba yatırdığına dair dekontun ibraz edilmesi ile mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5.        İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü ihale saatine kadar Bolu İl Özel İdaresi adına T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi TR590001002564351584665189 iban nolu hesabına yatırması gerekmektedir.

6.        İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

a.        Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,

b.       Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden), Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,

c.        Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,

d.       İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

e.        İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

f.         Tebligat için adres beyan belgesi,

g.        İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi TR590001002564351584665189 iban nolu hesaba yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (en az 60 (altmış) gün süreli)

h.       1.000,00(Bin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair banka dekontu,

i.         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,

j.         Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)

k.       İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır 

B-Dış Zarfın Sunulması:

a.        Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

b.       İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

c.        Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

7.        İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

               İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02014921