BOLU İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

( İhale İlanı ) 

1- İlimiz Mengen İlçesi, Kıyaslar köyü mevkiinde bulunan, Kaynarca 2 menbaından akan Q=0,55 lt/sn. debilik kaynak suyunun, Q: 0,34 lt/sn. debillik kısmını kullanma suyu olarak 5 (beş) yıl süre ile yıllık KDV hariç 88.000,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 2.640,00TL.’dir,

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle 19.03.2024 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

2-İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatler içerisinde görülebilir.

3-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

                a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları geçiciteminat makbuzu veya banka mektubu,

                  b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,

                  c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2024 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,

    d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,

    e) Tebligat için adres beyan belgesini,

            4-İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            5-Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

              İlan Olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN01994836