BOLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ / POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 7 KISIM GIDA TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI


BOLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ / POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 7 KISIM GIDA TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/664260

1-İdarenin

a) Adı

:

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ/POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

YEŞİLKÖY KÖYÜ OTEL SOKAK NO:49 BOLUDAĞI 14030 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742252222 - 3742252500

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

BOLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ / POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 7 KISIM GIDA TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Et ve Et Ürünleri Alımı 2.Tavuk ve Hindi Eti Ürünleri Alımı 3.Süt ve Süt Ürünleri Alımı 4.Yaş Sebze ve Meyve Ürünleri Alımı 5.Meşrubat ve Soğuk İçecek Ürünleri Alımı 6.Kuru-Hazır-Muhtelif Gıda Ürünleri Alımı 7.Temizlik-Sarf Malzeme Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü / Polisevi Şube Müdürlüğü (Yeşilköy Köyü Otel Sokak No:49 Boludağı-BOLU) Hizmet binasının Mutfak Restoran ve Pastane Büro Amirliği ve idarenin talebi doğrultusunda Müdürlüğümüzün yeterli stok alanı olmadığı için sözleşme süresi içerisinde peyderpey kısımlar halinde idarenin belirteceği yere

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmeye mütakip izleyen 10 gün

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandıktan sonra 10 gün


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Polisevi Şube Müdürlüğü / Toplantı Salonu

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02036776