BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT

İHALE İLANI

1.        Mülkiyeti Belediyemize ait Bolu İli Merkez İlçesinde aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

MAH/

KÖY

ADA

PARSEL

ALAN

(m2)

HİSSE

CİNSİ

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE GÜN

VE SAATİ

Karaçayır Mah.

1355

9

3.936,50 m2

TAM

ARSA

45.300.000,00 TL

(kırkbeşmilyonüçyüzbinlira)

1.500.000,00 TL

(birmilyonbeşyüz binlira)

23.07.2024

Saat: 14:00

2.        Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3.        İhale 23.07.2024 Salı günü saat 14:00’ te  Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.        İhaleye ilişkin şartname ve ekleri www.bolu.bel.tr internet adresinde ve Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, 5.000,00(beşbin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5.        İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

6.        İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

a.        Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,

b.       Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,

c.        Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,

d.       İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

e.        İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

f.         Tebligat için adres beyan belgesi,

g.        Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

h.       İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60(atmış) gün süreli)

i.         5.000,00(beşbin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,

j.         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,

k.       Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)

l.         İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.

 

B-Dış Zarfın Sunulması:

a.        Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

b.       İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

7.        İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN0205397