ANATOMİK MAKET ALIMI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ANATOMİK MAKET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/405966

1-İdarenin

a) Adı

:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 14280 GÖLKÖY MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742534653 - 3742534638

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ANATOMİK MAKET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

16 KALEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANATOMİ LABORATUVARI GÖLKÖY YERLEŞKESİ BOLU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 90 takvim günüdür. Yüklenici firma tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlığı Anatomi Laboratuvarına sözleşmenin imzalanmasını takip eden 90 takvim günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir. Teslimat çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılmalıdır. Resmi tatil günleri veya mesai saatleri dışında gelen malzemeler teslim alınmayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 takvim günü içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLER BİNASI TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Maketler her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 3 yıl fabrika garantili, ayrıca fabrika garantisinin bitiminden itibaren 7 yıl boyunca ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis garantili olmalıdır. İşbu garanti şartları, üretici firma ve istekli tarafından hazırlanan garanti taahhütnamesiyle belgelendirilerek Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmelidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1) İstekliler üretici firmanın orijinal kataloğunu Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan etmelidir. Teklif edilen maketin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi amacıyla belirtilen teknik özellikler, üretici firmanın orijinal kataloğu ile bire bir aynı özellikleri taşımalıdır. Ürünlerin teknik şartnamede istenilen özellikleri karşıladığını gösteren katalog veya teknik dökümanlar Türkçenin dışında herhangi bir yabancı dilde de sunulabilir. İstekli orjinal kataloğu 16.04.2024 tarihi saat 13.30'a kadar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 119 Nolu Ofis Gölköy Yerleşkesi Bolu/ Merkez adresine teslim etmek zorundadır.

2) Teklif edilen ürünlere dair marka/model/menşei listesi tablo halinde ayrı bir doküman olarak Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmelidir. 

3) Uzman üyelerin talep etmesi halinde, teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik ve bilimsel kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istekliler ihale sonrasında numune sunabilmelidir.

4) İthal maket üreticisinin Türkiye’de yetkili bayisi bulunmalıdır. İstekli, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair yetkili bayi belgesini Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmelidir. Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyit ve tasdik edildiğine dair noter onaylı orijinal ve yeminli tercüman tarafından çevrilen Türkçe nüshasıyla birlikte sunulmalıdır. İstekliler yetkili bayi değilse işbu maddede istenen belgeler ile bayi tarafından yetkilendirildiğine dair belge sunmalıdır.

5) İstekliler, firma yetkilisi tarafından imzalanmış teknik şartnameye uygunluk belgesini Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmelidir. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırasıyla açık ve net bir şekilde tek tek cevap vermelidir. Tek kelimelik (evet, hayır, uygundur, anlaşılmıştır vb.) cevaplar kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu verilen cevaplar üretici firmanın orijinal katalog dokümanları ile aynı olmalıdır farklı olması durumunda değerlendirmeye alınmayacaktır. Cevap verilmeyen maddeler uyumsuz sayılacaktır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

ISO 9001:2015 KALİTE BELGESİ

Maketlerin üreticisinin, teknik servis hizmeti verecek ithalatçı distribütör firmanın ve isteklinin iş konusu maketler için ISO 9001:2015 KALİTE BELGESİ olmalıdır. İstekli bu belgeleri Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmelidir.

CE BELGESİ

Üretici firmanın maketlere dair CE belgesi olmalıdır. İstekli bu belgeyi Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmelidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02010732