9 KISIM PERSONEL (SÜREKLİ İŞÇİ) KIYAFET ALIMI

BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

9 KISIM PERSONEL (SÜREKLİ İŞÇİ) KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/879238

1-İdarenin

a) Adı

:

BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

b) Adresi

:

BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ALPAĞUT MAH. 3. CADDE NO: 59 BOLU 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742122435 - 3742122441

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

9 KISIM PERSONEL (SÜREKLİ İŞÇİ) KIYAFET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 KISIM PERSONEL (SÜREKLİ İŞÇİ) KIYAFET ALIMI (Veri, Klinik Destek, Teknik Servis, Temizlik ve Güvenlik Personelleri için yazlık ve kışlık kıyafet alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1) Yüklenici ile sözleşme imzalanmasına müteakip ilk 10 gün içerisinde personellerin giyecek eşyalarının beden, numara ve ölçüleri ihale üzerinde kalan yüklenici firma tarafından personelin görev yaptığı yerde alınacaktır. Sonraki 30 takvim günü içerisinde malzemeleri tek seferde Hastane Ayniyat Tüketim Deposuna teslim edilecektir. Teslimatlar kesinlikle mesai saatleri içerisinde (08.00 - 17:00 arasında) yapılacaktır. Bu saatlerin dışında teslimat kabul edilmeyecek olup, bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir. (Malzeme teslimatı sırasında firma yetkilisi veya firma tarafından görevlendirilen sorumlu kişi tarafından teslimat yapılacaktır.) 2) Teslim sonrası dağıtımı yapılan giyim malzemelerinden ölçüleri uygunsuz , hatalı, kusurlu, defolu, yırtık, delik ve ilgili personele dar veya bol gelmesi durumunda firma uygun olmayan malzemelerin yenilerini, idarenin bildiriminden itibaren en geç (10) iş günü içeresinde teslim edecektir. 3)İdare istediği takdirde renk değişikliğine gidebilecektir. 4)Kıyafetler kolilerde, aynı bedenler aynı kolilerde olacak şekilde, ayrı ayrı ambalajlı olmalı, ambalajlarda beden belirten etiketlerde yer almalıdır. 5)Kıyafetlerin personele dağıtımında kullanılmak üzere personel sayısı kadar poşet verilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.09.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi,Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif edilen malzemelere ait 1' er adet numune ihaleden sonra istenilecektir. Numune göndermeyen firmaların  teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen malzemeye ait  numunenin adını, adedini ve firma adını gösteren bir liste numune teslim tutanağı olarak hazırlanmalı, ayrıca numunenin üzerine yine istekli adını gösteren etiket yapıştırılarak tek bir paket veya kutu içinde sunulmalıdır. En avantajlı birinci tekliflere ait numune şahit numune olarak saklanacak olup diğer numuneler sözleşmelerin imzalanmasına müteakip  ihale biriminden teslim alınmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01882056