BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2.EL ELEKTRONİK KARTLI ÖN ÖDEMELİ SU SAYAÇLARININ SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI

1.        Bolu Belediye Başkanlığı Malzeme Depolarında Muhafaza Edilen, 2.El Elektronik Kartlı 25.000 Adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Soğuk Su Sayaçlarının satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/c maddesi Açık Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

  1. Bolu Belediyesine ait özellik ve niteliği belirtilen sayaçların satışı; Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.
  1. İhale 22.09.2023 Cuma günü saat 14: 00’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Bolu Belediye Başkanlığı Malzeme Depolarında Muhafaza Edilen, 2.El Elektronik Kartlı 25.000 Adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Soğuk Su Sayaçlarının muhammen satış bedeli 2.750.000,00(ikimilyonyediyüzellibin)TL+KDV İhalede artırımlar 100(yüz)TL katları olarak yapılacaktır.

5.       İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir,  1.000,00(bin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.  

  1. Geçici teminatı 100.000,00(yüzbin)TL’dir, ihaleye katılan her istekli tarafından tek seferde Bolu Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu verecektir.  İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.
  2. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a) Taşınır Mal Satış Şartname, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi,

c) İmza sirküleri vermesi;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile noter tasdikli imza sirküleri,

- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

d)İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

e)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim
Sözleşmesini vermesi,

f)Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu (en az 60(atmış) gün süreli),

g)1.000,00(bin)TL Şartname alındı makbuzu,

h)İsteklinin Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair Bolu Belediyesinden ihalenin yapılacağı ayda alınmış belge,

j) Tebligat için adres beyan belgesi,

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.

8.       İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

9.       İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01884469